بازخورد

رشته‌ی تحصیلی شما در میان رشته‌های موجود در سیستم وجود ندارد؟ ایده‌ای دارید که فکر می‌کنید باید در سیستم گنجانده شود؟ یا....
هر پیشنهاد یا انتقادی که دارید را با ما در میان بگذارید تا هر روز بهتر از قبل و همان چیزی باشیم که شما می‌خواهید.