3 سال سابقه کاری در شرکت بیمه و بازرسی کالا و کشتی (سنجش آزاد)
2 سال سابقه تدریس در موسسه علوم و فنون کیش