 برنامه ریزی و مدیریت پروژه های نرم افزاری
 تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری
 پژوهش بر روی متدولوژی نوین در صنعت نرم افزار
 برنامه نویسی در Net Framework....