با بیش از 4 سال کار در زمینه برقرسانی در اداره برق شیمران -و شرکت تولید کننده سازه های روشنایی و مدیریت پروژههای تهران و اطراف تهران در زمنیه اجرای روشنایی بوستان های سطح تهران-روشنایی محور ها و اتوبان های تهران -نصب سامانه های ثبت تخلف عبور و مرور و نصب ص...