کارشناسی مهندسی نرم افزار-دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی نرم افزار وب و موبایل - سورن سیستم شریف
طراحی واسط کاربری و گرافیک