حضور بیست ساله در بازار نرم افزار کشور و تکیه نکردن صرف به فروش نرم افزار به خریداران و ارائه راهکارهای مناسب در بهبود عملکرد و فروش هر خریدار ، تجربیاتی را بدنبال داشته است که همیشه مایل هستم با دیگران به اشتراک گذاشته و با شوق فراوان در هر پروزه جدید ح...