اینجانب افشین کریمی فرزند جمشید به شماره ملی 0703720635 متولد 1365 دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان می باشم.
دارای تسلط کامل به برقکاری می باشم.
دارای تسلط نسبی به جوشکاری می باشم.
دارای تسلط...