من متولد13مین شب زمستان درخوانسارهستم.
سال85 از اکراین به ایران، ودرشهرشیرازساکن شدم.
درصنف نرم افزارشروع به فعالیت کردم ومشتاقانه درکلاسهای بزرگان فروش شاگردی کردم.
درافتاح...