من علاقه زیادی به پرورش مهارت های شخصی و کاری خودم دارم و همواره رشد کنم و بتونم کاری انجام بدم تا زمان رو از دست ندم.
خیلی مسئولیت پذیر و منضبط عمل می کنم، چون عقیده دارم کاری رو که می خوام انجام بدم باید به نحو اح...