سابقه طراحی و برنامه نویسی شرکت تابان نور و شرکت گوهر خرد پارسیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان