بابیش از15سال تجربه کاری ومدیریت ومشاوره درحوزه های مختلف درسراسرکشورمیتوانم این ادعاراداشته باشم که بابرنامه ریزی واستراتژی بلندمدتی که دارم میتوانم باتجاربم فرصت های شغلی زیادی راایجادنمایم وباتبلیغات گسترده داخلی وبین المللی میتوان به بازار بین المللی و...