فارغ‌التحصیل مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و MBA از دانشگاه تهران هستم. خود را فردی کارمحور می‌دانم و از پیش از ورود به دانشگاه با اشتیاقی که به کار و کارآفرینی داشته و دارم، وارد پروژه‌های تیمی کوچک و بزرگ مختلفی شدم. در حال حاضر پس از بیش از 8...