تقریبا دوسال تجربه کار با کامپیوتر ومسئولیت ایمنی شرکت های گاز وبرق کار وپیشتیبان کارتخوان و دبیر کامپیوتر و جمعدار اموال وامین اموال وناظرباسکول و.... بودم