فردی هستم برونگرا با تعاملات اجتماعی که از بودن در محیط های کاری فعال و چالش برانگیز استقبال می کنم. هدف من، پیمودن مسیر پیشرفت و احساس مفید بودن برای جامعه و آسایش خانواده است در فعالیتی که انجام می دهم.