بنده شخصیتی مصمم و در عین حال در زمان انجام وظیفه خیلی جدی هستم. انجام کار گروهی رو یکی از بهترین روشها برای موفقیت هر کاری میدانم.
چون کار گروهی هم باعث رقابت داخلی برای انجام هر چه بهتر وظیفه هر فرد در گروه میشه و...