کاور
سینا فتحعلی زاده - لوگو

سینا فتحعلی زاده

کارشناس معماری و دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی

ایران