کاور
siminparsa

goodtalent goodco

کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاه الزهرا، کارشناسی شیمی کاربردی داشنگاه شهید بهشتی، طراح وبسایت، طراح گرافیک