کاور
shima.hayali

goodtalent goodco

کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری