کاور
سعید خاطری ابری - لوگو

سعید خاطری ابری

کارشناس ارشد برق قدرت

ایران