کاور
روشنک عباسی - لوگو

روشنک عباسی

دانشجوی ارشد صنایع-بهینه سازی سیستم ها

ایران