کاور
neda.yeganli

goodtalent goodco

دکترای مدیریت-دانشگاه تهران