کاور
mona1991

goodtalent goodco

کارشناس تامین محتوا و تولید ایده ، دانشجوی دکترا بازرگانی(منتظر نتیجه-رتبه 133)