کاور
محمد حبل الورید - لوگو

محمد حبل الورید

کارشناسی - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  ( نرم افزار )   در   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

ایران