کاور
میثم حسین زاده - لوگو

میثم حسین زاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی شیراز

ایران