کاور
meghdad mahdinazar - لوگو

meghdad mahdinazar

دکتری مهندسی صنایع، مشاور تعالی سازمانی، مدرس تفکر سیستمی

ایران