کاور
maryam8757

goodtalent goodco

دکترای روانکاوی / روانشناسی از دانشگاه اکسفورد/ دارای دکتری مدیریت سبز از vip tallent amiracan / دارای مدرک زبان انگلیسی با گیرد A+/ دادای مدرک sdr.map/ دارای مدرک دکوراتیو و صنایع دستی و استفاده بهینه از مواد دوریختی در تزیینات