کاور
فاطمه مکی - لوگو

فاطمه مکی

هم‌بنیانگذار و مدیر عملیات راسکو

ایران