کاور
مجتبی قربانی - لوگو

مجتبی قربانی

کارشناس مدیریت بازرگانی و مهندسی فناروی اطلاعات

ایران