کاور
حمید ضرغامی - لوگو

حمید ضرغامی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر

ایران