کاور
davoudj

داوود جاور

دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک

ایران