کاور
امیر عصاری - لوگو

امیر عصاری

مالک و مدیر تیم تتا

ایران