کاور
میرعلیرضا فغانی تولون - لوگو

میرعلیرضا فغانی تولون

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و متالورژی در دانشگاه تهران

ایران