کاور
پیمان قادر کوره پز - لوگو

پیمان قادر کوره پز

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیر . کارآفرین ، موسس شرکت هالوسافت و سایت هفت گنج

ایران