کاور
مصطفی طالبی - لوگو

مصطفی طالبی

مخترع و تیورسین و ایده پرداز و مجری طرح و مدیر گروه ایده پردازان آذربایجان

ایران