کاور
نیما اقوامی آملی - لوگو

نیما اقوامی آملی

کارآفرین سریالی|مدیر ارشد اجرایی و بنیانگذار فکتودیو گیگافکتوری|استراتژی توسعه کسب و کار چابک و رهبر کارآفرینی ناب، نویسنده و مترجم کتابچه استارتاپ استودیو

ایران