کاور
مینا سنجری - لوگو

مینا سنجری

کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

ایران