کاور
مهدی بیکی پور - لوگو

مهدی بیکی پور

بنیانگذار و مدیر عامل شرکت دانش بنیان «راسکو»

ایران