کاور
Hoorie-Rahmanzadeh-16

goodtalent goodco

دانشجوی مهندسی صنایع در دانشگاه فردوسی