کاور
علی موذن صفایی - لوگو

علی موذن صفایی

دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی در دانشگاه پیام نور

ایران