گروه مشاور لجستیک و اس سی ام - کاور

20% کاهش هزینه + 30 % افزایش بهره وری ارائه خدمات مشاوره مهندسی scm و لجستیک ارائه خدمات مدیریتی20% کاهش هزینه + 30 % افزایش بهره وری ارائه خدمات مشاوره مهندسی scm...

ممکن است این فرصت‌های شغلی نیز برای شما جذاب باشد