داشتن تخصص و مدرک تحصیلی دانشگاهی جهت سرپرستی کارگاه مرتبط با تولید فن و متخصص فروش