مترجم میبایستی تخصص ترجمه در حوزه های تخصصی ذیل را داشته باشد:

گزارشات، کتابچه های راهنما و...