انجام امور بازاریابی مربوط به آتلیه عروس و فیلمبرداری مجالس