فردی خلاق برای همکاری در ایجاد پست های اینستاگرام و طراحی صورت سایت .
محتوا در دسترس فرد قرار می گیرد متناسب با اون گرافیست باید عکسی خوب و مربوط را پیدا و قالب سازی کند و در پیج قرار دهد متناسب با تعداد فالور ها و...