یکی از ردیف های شغلی ذیل :
1- تحلیلگر (توانایی تحلیل قسمت های مختلف پروژه های نرم افزاری و طراحی- used case)
2- برنامه نویس front end (مسلط به Css- Html- Js – Jquary)
3- بر...