- مهارت در طراحی و مهندسی مدارک سیستم های کنترل زیمنس / آ ب ب
- مهارت در برنامه نویسی سیستم های کنترل /مانیتورینگ زیمنس /آ ب ب
-آشنایی با مراحل نصب / راه اندازی و تحویل پرو...