تبلیغات و مسئول ثبت پیگیری مشتریان
جذب مشتری برای دوره های کامپیوتر
جذب دانشجویان برای ارائه خدمات سطح کیفی و پروژه های درسی آن ها...