مشارکت در به اجرا رساندن طرح ها در شرکت
و سهم شدن در سود محصول