ارائه کلیه خدمات ثبتی (شرکتها - کارت بازرگانی - علائم تجاری و...... ) اخذ و مشاوره در زمینه رتبه بندی شرکتها(پیمانکاری - مشاوره -انفورماتیک -epc)