مسلط به امور مالی و مالیاتی
حسابداری واحدهای کسب و کار خدماتی
تسلط به دفتر نویسی