کارشناس فروش نرم افزار (آقا- خانم)
آشنایی به کامل به مقوله هوش تجاری و داشبورد های مدیریتی
ترجیحا سابقه فعالیت حرفه ای در این حوزه
مد...